Głównej zawartości

Przedstawiciele polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych, usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów środków biologicznych oraz polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych zwrócili się do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce (treść pisma w załączeniu)

files/2020/Petycja__o_wsparcie_metod_biologicznych_ochrony_rolin.pdf

Zgodnie z zaleceniami Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI) oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – zalecenie nr 47) istnieje możliwość wprowadzania do obrotu środków biologicznych na większą skalę, zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych programach ochrony roślin oraz zwiększenie możliwościdofinansowywania i zrównoważonych metod biologicznych ochrony roślin.

Na aktualnym  etapie ustaleń Wspólnotowej Polityki Rolnej istnieją wiec przesłanki do upowszechnienia naszej metody ochrony z wykorzystaniem drona i wiatrakowca przeciwko omacnicy prosowiance.