INNOWACYJNY BEZZAŁOGOWY SYSTEM AGROLOTNICZY DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0445/17

Numer naboru: 3/1.1.1/2017